Často kladené dotazy

 • Aké služby Click2Claim poskytuje?

  Spoločnosť Click2Claim pomáha cestujúcim vybavovať ich nároky voči leteckým spoločnostiam vzniknuté z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004.
  Nezriedka sa pri ich uplatnení cestujúci stretáva s odmietnutím, neochotou až klamlivým konaním. Click2Claim ponúka kompletný a odborný servis pri vybavovaní vašich nárokov voči leteckým spoločnostiam, šetrí Váš čas a náklady.
   
 • Kompenzácia v leteckej doprave ? čo je to?

  Ak problém na lete či nadväznom lete nevznikol z dôvodov tzv. mimoriadnych okolností (nepriaznivé meteorologické podmienky, rozhodnutie orgánov riadenia letovej prevádzky, štrajky, prírodné katastrofy, politické nepokoje a pod.), je za nich zodpovedný ten dopravca, ktorý let prevádzkuje. Okrem povinnej starostlivosti v podobe náhradnej dopravy, občerstvenia a ďalších služieb taktiež paušálnu finančnú kompenzáciu. Tá je daná v rozsahu danom európskym Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004. Jeho celý text je dostupný tu.
   
  Jeho rozsah bol ďalej rozšírený na základe záväzných právnych výkladov daných Európskym súdnym dvorom. Je záväzné pre lety do/z územia EÚ všetkých  dopravcov registrovaných v členskom štáte EÚ (vrátane Švajčiarska, Nórska a Islandu) a pre lety všetkých dopravcov odlietajúcich z letiska nachádzajúceho v členskej krajine Únie.

  Prevádzkové nepravidelnosti zakladajúce právo na finančnú kompenzáciu sú:

  Zrušenie letu, o ktorom nebol cestujúci s dostatočným predstihom informovaný ? cestujúci musí byť informovaný s predstihom viac než 14 dní pred odletom bez toho, aby mu bol zaistený náhradný let v obdobných časoch, inak vzniká nárok na kompenzáciu.
   
  Meškanie letu je dlhšie než 3 hodiny oproti plánovanému príletu do cieľa vašej cesty.
   
  Zmeškanie nadväzného letu: v prípadoch, že máte viacúsekovú letenku a meškanie  či zrušenie letu na iba úseku má za následok, že sa do svojho cieľového miesta určenia dostanete s meškaním viac než 3 hodiny oproti plánovanému času príletu, vzniká nárok na kompenzáciu voči tomu dopravcovi, ktorý na predmetnom úseku nepravidelnosť zavinil.
   
  Presmerovanie letu, t. j. zmena miesta odletu či pristátia či zmena trasy letu, ktorého výsledkom je meškanie vášho príletu do cieľa vašej cesty.
   
  Odoprenie nástupu na palubu lietadla. Dôvodom je, že letecká spoločnosť predala viac leteniek, než je kapacita lietadla, alebo bolo lietadlo, plánované na váš let, nahradené menším typom, s menším počtom prepravných miest, v takom prípade sa môže stať, že sa do lietadla nedostanete.
   
  Zníženie prepravnej triedy, t. j. ak ste z dôvodu nedostatku miest na palube nútený cestovať v nižšej prepravnej triede, než zodpovedá vašej letenke.

  Výška paušálnych kompenzácií záleží od letovej vzdialenosti:

  Do 1500 km ? 250 EUR, 1501 až 3500 km ? 400 EUR, nad 3500 km ? 600 EUR

  Bez ohľadu na dôvod nepravidelnosti je dopravca vám povinný zaistiť starostlivosť spočívajúcu v:

  - dostatočnej informovanosti
  - náhradnom spojení podľa možností alebo vrátenie cestovného
  - občerstvenie, eventuálne ubytovanie a transfer v rozsahu zodpovedajúcom času čakania
  - 2 telefónne hovory či zodpovedajúci prístup na internet či fax.
  - Ak túto starostlivosť neposkytol, je povinný vám preplatiť výdavky, ktoré ste hradili priamo (v primeranom rozsahu).
  - Pre poskytnutie starostlivosti a finančných kompenzácií nie je rozhodujúce, či cestujete individuálne, alebo v rámci organizovaného zájazdu, podmienkou je potvrdená rezervácia na daný let.
   
 • Ako mám postupovať pri podaní žiadosti?

  Žiadosť je možné podať prostredníctvom týchto webových stránok. Žiadosť má podobu formulára pre každý typ udalosti a zahŕňa 3 kroky.
   
  V prvej časti zadaním údajov o udalosti sa obratom dozviete, či podľa parametrov daných Nariadením (ES) č. 261/2004 je možné uplatniť nárok na finančnú kompenzáciu. Toto overenie je zdarma.
   
  Ak sa dozviete, že váš nárok je oprávnený, vyplníte ďalšie časti formulára, kde vyberiete svoj zákaznícky program (pozrite sekciu Cenník), a na záver budete požiadaní o súhlas s Príkaznou zmluvou, ktorá upravuje poskytnutie našich služieb. Prípadný servisný poplatok je možné uhradiť online platobnou kartou či on-line transferom.
   
  V priebehu štyroch pracovných dní bude vaša žiadosť spracovaná a budete kontaktovaní naším pracovníkom, ktorý vás bude informovať o priebehu vybavovania vašej žiadosti. Informácie o stave konania zároveň uvidíte vo svojej registrovanej sekcii pod číslom podanej žiadosti.
   
  Hoci formulár vyhodnotí podľa zadaných údajov váš nárok na kompenzáciu ako pravdepodobný, spoločnosť Click2Claim si vyhradzuje právo, na základe následného podrobného skutkového a právneho overenia  okolností konkrétneho prípadu, prísť k odlišnému stanovisku. V takom prípade je klient okamžite informovaný, prípadne požiadaný o doplnenie poskytnutých údajov.
  V prípade potvrdenia oprávnenosti  vášho nároku budete požiadaní o udelenie plnej moci pre konanie pod vaším menom s dopravcom. V záujme ochrany klienta niektorí dopravcovia vyžadujú splnomocnenie v origináli, prípadne tiež doloženie osobného identifikačného dokladu.
   
  Pre vybavovanie vášho nároku je vždy nutné doložiť letenku či cestovnú zmluvu a pokyny k zájazdu ? odporúčame doložiť v poslednej časti formulára kópie všetkých dokumentov, ktoré sa k vašej ceste viažu (palubných vstupeniek, účtenky, predchádzajúcej korešpondencie s leteckou spoločnosťou atď.), ak ich máte k dispozícii.
   
 • Ako dlho spätne žiadať o kompenzáciu?

  Právo na kompenzáciu je v ČR možné uplatniť až 3 roky spätne od dátumu letu (od 1. 1. 2014). Vzhľadom na možné odmlky v konaní s leteckou spoločnosťou treba žiadosť podať s predstihom, zhruba do 30 kalendárnych mesiacov od dátumu letu.

 • Koľko ma vybavenie žiadosti bude stáť a ako dlho trvá?

  Podľa okolností trvá vybavenie od jedného do štyroch mesiacov v mimosúdnom konaní. V prípade, že nedôjde k dobrovoľnému plneniu od leteckého dopravcu, je možné postupovať súdnou cestou, vždy však iba so súhlasom klienta. V takom prípade môže vybavenie nároku trvať dlhšie. O priebehu konania sú klienti individuálne informovaní.
   
  Click2Claim si za svoje služby účtuje odmenu formou percentnej sadzby, vždy až zo skutočne vybaveného plnenia zasielaného klientom. Niektoré programy obsahujú servisný poplatok výmenou za nižšiu percentnú odmenu z výsledku. Poplatok je hradený pri podaní žiadosti a je nevratný. Ak nedocielime úspešné vybavenie vášho nároku (môže sa tak stať  ? napríklad nedobytnosť plnenia z iného štátu, krach dopravcu a pod.), neplatíte nič okrem servisného poplatku, ak ste si ho vybrali.
  Prehľadné informácie nájdete v sekcii Cenník.
   
  Sú prípady, kedy letecká spoločnosť napriek všetkému nášmu úsiliu neuzná oprávnený nárok a odmietne vyplatiť príslušnú kompenzáciu. V takom prípade naša spolupracujúca advokátska kancelária zdarma posúdi pravdepodobnosť úspechu prípadného súdneho sporu. Ak je také posúdenie kladné, s vaším súhlasom začneme s vymáhaním nároku súdnou cestou v zastúpení klienta advokátom. Náklady na toto zastúpenie môžu nastať za individuálnych okolností v maximálnej výške 1000 CZK a klient je s nimi vždy dopredu oboznámený a požiadaný o súhlas.
   
  Ak však vzhľadom na okolnosti prípadu nie je možné úspech súdneho sporu zaručiť, rozhodne sa sám cestujúci, či chce riziko podstúpiť a v prípade neúspechu niesť náklady na kompletný právny servis.
   
  Súdne konanie môže byť nutné viesť i mimo územia ČR, také prípady majú individuálnu kalkuláciu nákladov a sú vždy s klientmi konzultované dopredu.
   
 • Aké sú zmluvné podmienky Click2Claim?

  Zaistenie konkrétneho nároku prostredníctvom Click2Claim prebieha na základe uzavretej zmluvy, ktorej kompletné znenie nájdete tu.
  Podrobné obchodné podmienky Click2Claim nájdete v sekcii Obchodné podmienky.
  Odmenu za služby Click2Claim nájdete v sekcii Cenník.
   
 • Sú moje osobné údaje dostatočne chránené?

  Vaše osobné údaje sú v Click2Claim rešpektované a chránené v súlade so Zákonom č.101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.

 • Zaoberá sa Click2Claim odškodným za meškajúcu či stratenú batožinu?

  Nie. Podmienky odškodného za nedoručenú, meškajúcu či poškodenú batožinu sú stanovené medzinárodným dohovorom a treba ich riešiť priamo s dopravcom, a to v lehote 21 dní od dátumu letu, potom ich už uplatniť nie je možné.
   
  V prípade, že vám pri prílete chýba batožina, ešte pred opustením priestoru výdaja batožiny treba kontaktovať priehradku Lost and Found a stratenú batožinu nahlásiť. Ak je po uplynutí stanovenej lehoty stále nezvestná, pátranie sa uzatvára. O preplatení nákladov utrpených v súvislosti s nedoručenou batožinou je tiež nutné požiadať priamo dopravcu do 21 dní od dátumu letu. Vždy si vyžiadajte kópiu pátracej správy PIR a uvádzajte jej referenčné číslo.
  Pravidlá pre výpomoc pri nedoručení batožiny (ak sa nachádza cestujúci mimo svojho trvalého bydliska, napr. na dovolenke) sú uvedené v prepravných podmienkach každej spoločnosti a spoločnosť ju nie je povinná poskytovať. Výška náhrady pri meškaní, strate či poškodení batožiny a jej obsahu je obmedzená, preto sa všeobecne neodporúča ukladať do zapísaných batožín cenné či krehké veci.
   
 • Príklady z praxe Click2Claim

  Pani W. cestovala z Viedne do Bangkoku, jej let na prílete meškal 5 hodín. Pani W. uplatnila nárok a bola jej priznaná kompenzácia vo výške 600 EUR.
   
  Pán T. sa neúspešne pokúšal nárokovať kompenzáciu za let z Ríma do Prahy. Podal žiadosť o kompenzáciu prostredníctvom Click2Claim a po tom, čo bol jeho nárok predložený súdu, dopravca kompenzáciu vyplatil.
   
  Pani B. mala zaplatený zájazd s odletom z Prahy. Na spiatočnej ceste bolo lietadlo preknihované a cestujúca bola prevedená na let do Bratislavy, avšak bez nadväznej prepravy do cieľa svojej cesty. Cestovná kancelária pre ňu nedokázala nič urobiť. Po tom, čo sa obrátila na Click2Claim, charterový dopravca sa cestujúcej ospravedlnil a vyplatil plnú kompenzáciu a preplatil cestovný lístok na vlak.
   

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!