Poznajte svoje práva! Kedy vzniká cestujúcemu nárok na finančnú kompenzáciu:

Každá letenka predstavuje zmluvu o preprave osoby X z bodu A do bodu B. Keďže vo väčšine prípadov ide o medzinárodné lety, plnenie tejto zmluvy upravujú medzinárodné právne predpisy, dohody či dohovory, ktoré určujú, kedy a v akom rozsahu vzniká cestujúcim právo na odškodnenie. V súlade s týmto rámcom zároveň existujú právne normy, ktorých cieľom je posilniť ochranu spotrebiteľa a ktoré pôsobia v určitých oblastiach sveta.
 
Právna ochrana spotrebiteľa v Európskej únii je, samozrejme, odlišná od prostredia v iných častiach sveta.  Nariadenie (ES) č. 261/2004 predstavuje doteraz najvyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa v leteckej doprave, neplatí však celosvetovo. Táto problematika je veľmi komplexná a zložitá, preto vám nižšie poskytneme informácie, ktoré potrebujete na základnú orientáciu. Dozviete sa, na čo a v akých prípadoch máte nárok.
 
Medzinárodné pravidlá s celosvetovou účinnosťou upravujú pre cestujúceho citlivú otázku ? meškanie či stratu batožiny, ďalšie ujmy na zdraví či majetku vzniknuté leteckou prepravou. Povinnosť nahradiť škodu vzniknutú meškaním či stratením batožiny je do maximálnej výšky 1200 EUR. Túto škodu musíte reklamovať dopravcovi, ktorý vystavil protokol o hľadanej batožine, v krátkej lehote iba 21 dní od dátumu letu. Právnym predpisom na tieto účely je tzv. Montrealský dohovor z 28. 5. 1999, ktorý zaväzuje dopravcov registrovaných vo väčšine štátov sveta.
 
Cestujúci v Európe sa najviac pýtajú na pravidlá súvisiace s nepravidelnosťami na letoch, ktoré upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 o pravidlách náhrad a pomoci cestujúcim poškodeným prevádzkovou nepravidelnosťou. Pre konanie podľa tejto normy vždy platí, že prevádzkovú nepravidelnosť (nedodržanie prepravnej zmluvy) treba reklamovať voči tomu dopravcovi, ktorý let uskutočnil. Povinnosť odškodniť cestujúceho vzniká, ak je za prevádzkovú nepravidelnosť zodpovedný ? teda nebola zapríčinená udalosťami, ktorým nemohol zabrániť. Tými sú napríklad nepriaznivé počasie, živelná pohroma alebo štrajk.
 
Finančná kompenzácia je, samozrejme, pre dopravcu nemalým nákladom, ktorý sa snaží minimalizovať, a to rôznymi spôsobmi. Niektorí dopravcovia štandardne kompenzujú klientov iba v súdnom konaní. Často sa využíva práve nejasná rétorika právnej normy, ktorej chýba presnejší výklad, ktorý by bol právne záväzný. Na základe našich skúseností, znalostí problematiky a dostupných informácií môžeme našim klientom vybaviť ich nárok efektívnejšie, než by boli vo významnej väčšine prípadov schopní sami.
 

Prevádzkovými nepravidelnosťami sa má na mysli najmä:

Zrušený let

Ak zruší dopravca let, na ktorý máte vystavenú letenku, viac než dva týždne pred dátumom letu, musí vám poskytnúť náhradný let podľa dostupnosti, ktorú vám oznámi, alebo vrátiť cestovné. V čase kratšom je povinný vám poskytnúť náhradný let podľa dostupnosti, ktorú vám oznámi, alebo vrátiť cestovné, a k tomu vyplatiť paušálnu finančnú kompenzáciu.Kompenzácia nie je poskytovaná v prípade, že by ste náhradným spojením cestovali v časoch podobných vášmu pôvodnému letu.
 

Viac informácií

Meškanie letu

Ak let mešká viac než dve až štyri hodiny (záleží na vzdialenosti), cestujúci má právo na starostlivosť, t. j. informácie, dva telefónne hovory alebo prístup na internet, občerstvenie, prípadne hotel a dopravu z/na letisko, v rozsahu zodpovedajúcemu dennému času a dĺžke meškania. Okrem toho vzniká právo na kompenzáciu, a to v prípade, že cestujúci meškajúcim letom dorazil do cieľa svojej cesty o tri a viac hodín neskôr.

Viac informácií

Zmeškanie nadväzného letu

Ide o situáciu, kedy meškaním prvého letu nestihnete svoj nadväzný let, dopravca je povinný vám zaistiť náhradný let v najkratšom možnom termíne (záleží na termíne). Platí tu rovnaký rozsah práv ako v prípade meškajúceho letu.

Odopretie nástupu

Je situácia, kedy Vás dopravca neprijme na prepravu, hoci ste sa dostavil včas a s platnou letenkou k odbaveniu, pretože je predaných viac miest, než je kapacita lietadla. Máte rovnaké práva ako pri lete zrušeného.

Letová vzdialenosť určuje výšku finančnej kompenzácie

250 EUR

DO 1500 KM

400 EUR

1501 – 3500 KM

600 EUR

NAD 3500 KM

Nárok na kompenzáciu vzniká:

 • Výpadok stroja či posádky, chyba v plánovaní letov
 • Zrušenie letov z ekonomických či obchodných dôvodov
 • Porucha na lietadle, ktorej príčina netkvie v neovplyvniteľnej udalosti
 • Zmena smerovania letu z ekonomických či obchodných dôvodov
 • Ďalšia príčina, ktorú prevádzkujúci dopravca mohol či mal predvídať

Nižšie uvedená mapa znázorňuje, v akom prípade VZNIKÁ NÁROK na finančnú kompenzáciu. Posúdenie, či máte, alebo nemáte nárok na finančné odškodnenie, určujú najmä tieto dva faktory:

 • Z akého letisko odlietate (letisko Európskej únie alebo mimo EÚ)
 • Krajina registrácie prevádzkujúceho dopravcu (Európsky / mimo európskeho dopravcu)

Nemá nárok na kompenzáciu:

Je, samozrejme, viacero okolností, ktoré uskutočnenie letu ovplyvnia a dopravca za to nemôže niesť zodpovednosť, a nie je teda povinný cestujúceho odškodniť. Ide o tieto prípady:

 • Nepriaznivé počasie
 • Živelná pohroma
 • Ohrozenie bezpečnosti na lete, letisku či iným spôsobom súvisiacim s letom
 • Štrajk vrátane štrajku vlastného personálu
 • Situácia politickej nestability, teroristických útokov a mimoriadnych bezpečnostných opatrení
 • Nedostatočná kapacita letových ciest (prehustenie vzdušného priestoru)
 • Poškodenie stroja vonkajšími vplyvmi

Štrajk

Hoci je predmetom častých diskusií, v súčasnej právnej úprave nie je dopravca povinný odškodniť cestujúcich, ak prebiehajúci štrajk vlastných či cudzích zamestnancov znemožní štandardnú prípravu a uskutočnenie letu. Je povinný poskytnúť starostlivosť, náhradný let či vrátiť cestovné.

Nepriaznivé počasie

Letecká preprava je od meteorologických podmienok absolútne závislá. Vyhodnotenie konkrétnej situácie má v rukách posádka, zodpovedná za bezpečnosť cestujúcich. Náhradné spojenie, starostlivosť či vrátenie ceny letenky je dopravca povinný poskytnúť.

Živelná pohroma

Prírodné sily (hurikán, sopečná činnosť, povodne a i.) obmedzia leteckú prepravu na niekoľko dní bez toho, aby za to vznikal cestujúcim nárok na finančnú kompenzáciu.

Obmedzenie letovej prevádzky

So vzrastajúcim dopytom dochádza k situácii, že kapacita vzdušného priestoru nie je dostatočná. Situáciu, kedy riadenie letovej prevádzky neudelí povolenie na uskutočnenie letu v plánovanom čase, je možné spätne zistiť. I v tomto prípade je dopravca povinný sa o cestujúcich postarať, ale nie ich odškodniť za meškanie.

Nižšie uvedená mapa znázorňuje, v akom prípade NEVZNIKÁ NÁROK na finančnú kompenzáciu. Posúdenie, či máte, alebo nemáte nárok na finančné odškodnenie, určujú najmä tieto dva faktory:

 • Z akého letisko odlietate (letisko Európskej únie alebo mimo EÚ)
 • Krajina registrácie prevádzkujúceho dopravcu (Európsky / mimo európskeho dopravcu)

Ako fungujeme krok po kroku:

Podanie on-line žiadosti

Vyplňte jednoduchý on-line formulár s niekoľkými málo krokmi. Formulár vám oznámi, v akej prípadnej výške máte nárok finančnú kompenzáciu. Zvolíte zmluvné podmienky podľa ponúknutých programov ? Cenník. Okrem vyplnenia údajov o lete a vyplnenia vašich kontaktných údajov taktiež pridáte súhlas so spracovaním osobných údajov a so znením príkaznej zmluvy. Ak nie je možné vašu udalosť priradiť k už preddefinovaným udalostiam, napíšte nám ju cez kontaktný formulár.

Zdarma overíme nárok na finančnú kompenzáciu*

Po odoslaní žiadosti sa vám vytvorí účet, kde môžete sledovať stav svojej podanej žiadosti. Prihlasovacie údaje vám budú zaslané na váš e-mail. Následne vás budú do 4 dní kontaktovať odborní pracovníci a oznámia vám, či máte nárok na finančnú kompenzáciu.
*podľa zvoleného programu
 

Máte nárok na finančnú kompenzáciu

Ak odborní pracovníci vyhodnotia vašu žiadosť za oprávnenú a budú potrebovať ďalšie informácie, kontaktujú vás písomne alebo telefonicky. Ak nebude potrebné ďalšie vysvetlenie, zašlú vám na vyplnenie a podpísanie Plnú moc, na ktorej základe odovzdáte kompetencie pre vybavenie finančnej kompenzácie nášmu odbornému tímu. Priradený pracovník vás bude priebežne písomne informovať o stave žiadosti, prípadne s vami bude konzultovať ďalšie návrhy možného postupu. Trvanie vymáhania finančnej kompenzácie sa líši z dôvodu vplyvu viacerých faktorov. Priemerný čas vybavenia je zhruba 3 mesiace.

Nemáte nárok na finančnú kompenzáciu

Ak vyhodnotíme, že nemáte nárok na finančnú kompenzáciu, oznámime vám písomne, z akého dôvodu nie je nárok, a prípadne vás upozorníme (ak to daný problém vyžaduje), čoho sa na budúce vyvarovať.

Vymôžeme a vyplatíme finančnú kompenzáciu

Hneď ako vymôžeme finančnú kompenzáciu, budeme vás o nej vzápätí písomne informovať. Odpočítame províziu podľa vami vybraných podmienok a kompenzáciu vyplatíme na váš bankový účet. Ak sa váš prípad bude riešiť súdnou cestou, finančnú kompenzáciu vám po odčítaní provízie vyplatí advokátska kancelária, ktorá prípad riešila.
 

Ukončíme

I keď vaša žiadosť bude vyriešená bez nároku na finančnú kompenzáciu, zostáva vám vytvorený klientsky účet. Ak sa vám znovu stane nepríjemnosť s letom, dôjde napríklad k meškaniu alebo zrušeniu letu, je možné svoj účet znovu využiť.

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!