Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Click2Claim s.r.o. so sídlom Praha, Jičínská 1748/5, PSČ: 130 00, identifikační číslo: 28791215, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 218874

 

Kontaktné údaje na Click2Claim s.r.o.:

-       https://www.click2claim.eu/

 

-       info@click2claim.eu

 

-       adresa sídla Click2Claim s.r.o. zapísaná v obchodnom registri.

 

 1. Predmet Všeobecných obchodných podmienok

 

1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") spoločnosti Click2Claim s r.o., (ďalej len "C2C") upravujú vzájomné práva a povinnosti C2C na strane jednej a na strane druhej klientov, partnerov alebo ďalších subjektov C2C (ďalej len aj "zmluvný partner" ), ktorých vzájomne uzavreté zmluvy (ďalej len "Zmluva") odkazujú na tieto VOP.

 

1.2.  C2C najmä zabezpečuje nároky na náhradu škody alebo iné nároky, na ktoré má cestujúci nárok podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, v platnom znení a ďalej nároky z autobusovej a železničnej dopravy (ďalej len aj "pohľadávky" alebo "kompenzácie") ak ich priznávajú právne predpisy. C2C vymáha kompenzácie na povinnom subjekte najmä leteckom, autobusovom, automobilovom a námornom dopravcovi (ďalej len "dlžník").

 

1.3.   Kde sa vo VOP hovorí o fyzickej osobe, má sa na mysli aj cestujúcich a obrátene. Cestujúcim môže byť vždy a len fyzická osoba.

 

1.4. Práva a povinnosti odchylne upravené v zmluve uzatvorenej medzi C2C na strane jednej a zmluvným partnerom na strane druhej, majú prednosť pred týmito VOP.

 

1.5. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto VOP sa vzťahujú na všetkých Zmluvných partnerov, ak nevyplýva zo znenia VOP, že sa dané ustanovenie vzťahuje len na určitú skupinu Zmluvných partnerov, ako je najmä spotrebiteľ, podnikateľ podľa obchodného zákonníka.

 

1.6.   Ak je Zmluvným partnerom spotrebiteľ v zmysle Občianskeho zákonníka a osobitného predpisu, vzťahuje sa na práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy aj zákon č. 634/1992 Zb.,

o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení (ďalej aj len "spotrebiteľ").

 

2.      Spôsob uzatvorenia Zmluvy

 

2.1.   Zmluva medzi C2C a zmluvným partnerom môže byť uzavretá:

 

a)     v listinnej forme, kedy túto podpíšu obe zmluvné strany,

 

b)   podpisom Zmluvy zmluvným partnerom a jej zaslanie v naskenovanej podobe na e-mail C2C; Zmluva je platne uzavretá, akonáhle je na naskenovanú zmluvu pripojený podpis C2C a takto doplnená zaslaná v naskenovanej podobe s oboma podpismi zaslaná späť na e-mail Zmluvného partnera z ktorého bola zmluva zaslaná C2C (v takomto prípade sa nevyžaduje elektronický podpis podľa osobitného predpisu) , alebo

 

c)   prostredníctvom registračného formulára alebo prostredníctvom vyplnených údajov pri žiadosti o kompenzáciu (ďalej len formulár) zverejneného na www.click2claim.eu, kedy Zmluvný partner vyplní všetky povinné údaje vo formulári a tento odošle C2C. Zmluva je uzavretá, akonáhle C2C potvrdí na e-mail Zmluvného partnera uvedeného vo formulári doručenie vyplnených údajov vo formulári a potvrdí, že akceptuje ponuku Zmluvného partnera. Ak je Zmluvným partnerom fyzická osoba žiadajúca o kompenzáciu, zmluva je uzatvorená vo chvíli, keď Zmluvný partner obdrží na e-mail príkaznú zmluvu spolu s cenníkom, kedy príkazná zmluva obsahuje údaje uvedené Zmluvným partnerom v rámci formulára.

 

Zmluvný partner sa zaväzuje uviesť C2C len a len pravdivé údaje. C2C bude považovať uvedené údaje za pravdivé, ak nebude úplne zjavné, že ide o údaje nepravdivé. V prípade uvedenia nepravdivých údajov je zmluvný partner povinný uhradiť C2Cu zmluvnú pokutu vo výške 5.000, - Kč (alebo tejto sume zodpovedajúcej ekvivalent v EUR). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo C2C požadovať úhradu škody, ktorá mu vznikla. Tento záväzok Zmluvného partnera na uvádzanie pravdivých údajov, vrátane zmluvnej pokuty, sa vzťahuje na celú dobou spolupráce medzi C2C a zmluvným partnerom.

 

2.2.   Zmluvný partner výslovne dáva C2C súhlas s tým, že akonáhle dôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi ním a C2C, je C2C oprávnený, bez ďalšieho právneho rokovania zmluvného partnera, začať s poskytovaním činnosťou podľa zmluvy.

 

2.3.   Zmluvný partner berie na vedomie, že C2C s ním nie je povinný zmluvu uzavrieť, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

3.      Doba platnosti Zmluvy

 

3.1.   Zmluva medzi C2C a zmluvným partnerom je uzatvorená na dobu neurčitú, ak nie je v zmluve výslovne uvedené inak.

 

4.      Užívateľský účet

 

4.1.   C2C je oprávnený zriadiť zmluvnému partnerovi Užívateľský účet, na základe, ktorého bude zmluvný partner môcť najmä:

 

a)   byť priebežne informovaný o stave riešenia jeho prípadu / prípadov,

 

b)   zadávať požiadavky C2Cu na zabezpečenie Pohľadávok,

 

4.2.   C2C pošle podľa svojich časových možností zmluvnému partnerovi, na ním uvedený e-mail, nevyhnutné prístupové údaje (najmä prihlasovacie meno a heslo) k Užívateľskému účtu s tým, že Užívateľský účet je sprevádzkovaný v deň, keď sa k nemu Zmluvný partner prvýkrát, na základe zaslaných prístupových údajov, prihlási.

 

4.3.   Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zmluvný partner sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Užívateľského účtu, a tieto neposkytovať tretím osobám. Súčasne Zmluvný partner berie na vedomie, že C2C nenesie zodpovednosť za porušenie uvedenej povinnosti. Zmluvný partner je súčasne povinný zabezpečiť prístupové údaje k Užívateľskému účtu tak, aby sa k nim nemohla svojvoľne dostať tretia osoba.

 

4.4.   Zmluvný partner nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretej osobe.

 

4.5.   Zmluvný partner je povinný údaje o jeho osobe uvedenej v Užívateľskom účte, v prípade ich zmien, bezodkladne aktualizovať. Zmena údajov o Zmluvným partnerovi je voči C2C účinné ich zmenou v Užívateľskom účte.

 

4.6.   Zmluvný partner berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu systému C2C. Zmluvný partner nie je oprávnený sa dožadovať prístupu k Užívateľskému účtu, a to bez ohľadu na dĺžku doby, kedy je Užívateľský účet neprístupný. Vyššie uvedené platí aj pre prípad, že nie sú dostupné (funkčné) všetky prvky Užívateľského systému.

 

4.7.   C2C sa zaväzuje k pomoci Zmluvnému partnerovi pri využívaní Užívateľského účtu s tým, že túto mu bude poskytovať výhradne prostredníctvom e-mailu. V prípade, že Zmluvný partner nebude schopný riadne nastaviť svoj najmä Užívateľský účet, hardvér alebo softvér, na základe pokynov C2C, ide táto skutočnosť výlučne na ťarchu Zmluvného partnera a C2C na tomto nenesie žiadnu zodpovednosť. C2C nie je povinný na svoje náklady zabezpečovať technickú pomoc Zmluvnému partnerovi.

 

5.      Druhy Programov a podprogramov pre zmluvných partnerov (ďalej len "Program")

 

Prehľad Programov, ktoré si môžu jednotliví Zmluvní partneri u C2C zabezpečiť najmä prostredníctvom obchodných zástupcov, zamestnancov, sprostredkovateľov C2C, na https://www.click2claim.eu/ alebo prostredníctvom Užívateľského účtu.

 

Obsah a rozsah jednotlivých programov je jednak uvedený v týchto VOP a ďalej na https://www.click2claim.eu/, kde sa s nimi môže Zmluvný partner podrobne oboznámiť.

 

5.1.   Retail (individuálne cestujúci)

 

Ponuka služieb pre cestujúceho je uvedená na https://www.click2claim.eu/ alebo na https://claimnow.eu/

 

5.2.   Zmluvný partner

 

Produkty C2C sú:

 

  1. Travel Asistent (ďalej aj iba „TA“),
  2. Travel Standard
  3. Travel Asistent Maxi (ďalej aj iba „TAM“)
  4. Claim Finder.

 

Podprodukty C2C sú:

 

  1. RATS – Refundation Air Ticket Services
  2. Ďalšie služby poskytnutie asistencie v autobusovej a vlakovej doprave
  3. COVID Assistance
  4. Asistencia k strateným, oneskoreným alebo okradnutým batožine.

 

5.3.   Obsah, odmena (cena), provízie za poskytnuté činnosti C2C zmluvnému partnerovi sú uvedené najmä v príslušnej zmluve uzatvorenej medzi C2C a zmluvným partnerom. V prípade, kedy nebude v Zmluve uvedené inak ohľadom odmeny (ceny), patrí C2C najmenej odmena zložená: a) zo servisného poplatku vo výške 550, - Kč vr. DPH (za jednu kompenzáciu vymoženú od dlžníka) a ďalej b) z provízie vo výške 25% z vymoženého plnenia dlžníka pre zmluvného partnera; ak nebolo pre zmluvného partnera vymožené peňažné plnenie od dlžníka, ale plnenie vecné (napr. letenka zadarmo), patrí C2C odmena vo výške 500, - Kč bez DPH za osobu. Ak má zmluvný partner možnosť si vybrať medzi finančným a nefinančným plnením a zmluvný partner si vyberie nefinančné plnenie náleží C2C percentuálny odmena podľa príkaznej zmluvy z finančného plnenia. Ak klient prijme nefinančné plnenia alebo čiastočné finančné plnenie, náleží C2C odmena počítaná z plnej sumy požadovanej kompenzácie.

 

5.4. Odmena, provízie za poskytnuté služby C2C nezahŕňa akékoľvek bankové poplatky účtované bankou z bankových operácií spojených s likvidáciou plnenia, tj. Poplatky za odchádzajúce alebo prichádzajúce platbu, konverziu meny a pod. Tieto poplatky sú účtované tretiu osobu (bankou), službu zamestnanca C2C nesúvisia a môžu byť partnerovi preúčtované.

 

6.   Využívanie Služieb Zmluvným partnerom

 

6.1. Služby poskytované C2C sú určené výhrade zmluvnému partnerovi. Zmluvný partner nie je oprávnený umožniť ich využitie tretiemu subjektu. Pre prípad porušenia tohto záväzku sa zaväzuje Zmluvný partner uhradiť C2C zmluvnú pokutu vo výške 50.000, - Kč (alebo tejto sume zodpovedajúcej ekvivalent v EUR), ak ide o spotrebiteľov a ak ide o podnikateľa podľa osobitného predpisu, potom zmluvnú pokutu vo výške 500.000, - Kč (alebo tejto sume zodpovedajúcej ekvivalent v EUR). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo C2C požadovať úhradu škody, ktorá mu vznikla.

 

7.    Odmena C2C a platobné podmienky

 

7.1.   C2C patrí za ním poskytnuté činnosti pre zmluvného partnera na základe zmluvy, VOP (ďalej aj len činnosti C2C), odmena, provízie vo výške, ktorá je uvedená v zmluve alebo v týchto VOP.

 

7.2. Odmena za činnosti C2C pre zmluvného partnera je splatná v lehotách a za podmienok stanovených v zmluve. Pre prípad, že sa zmluvné strany v zmluve nedohodnú inak, platí, že Odmena je splatná v deň, kedy bude plnenie dlžníka poskytnuté C2C. C2C je oprávnený ponechať si z vyplateného plnenia dlžníka čiastku, ktorá zodpovedá jeho odmene podľa zmluvy alebo VOP a zvyšnú čiastku je povinný zaslať zmluvnému partnerovi do 20 (dvadsiatich) pracovných dní od doručenia plnenia od dlžníka. Ak bude plnenie dlžníkom poskytnuté priamo zmluvnému partnerovi, je tento povinný uhradiť C2C odmenu najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa, keď dostane plnenie na bankový účet č. 2000688772/2010 (EUR) vedený vo Fio banke a.s., IBAN CZ7820100000002000688772, alebo na bankoví účet č. 2100688761/2010 (CZK) vedený vo Fio banke a.s.

 

7.3. Ak je medzi C2C a Zmluvné partnerom za činnosť C2C dohodnutá v prospech C2C paušálnej mesačné, štvrťročné, polročné alebo ročné platba, je táto splatná vždy k 25. dňu v mesiaci, ktorý predchádza príslušnému obdobie, za ktoré je suma platená. Výzva je C2C zasielaná zmluvnému partnerovi na jeho elektronickú adresu. Za faktické doručenie tejto výzvy C2C nezodpovedá. Rovnako tak je zasielaný aj daňový doklad pre zmluvného partnera.

 

7.4.  V prípade, že je zmluvný partner v omeškaní s platením akejkoľvek čiastky podľa zmluvy, VOP, nevzniká mu jednak nárok na prípadnú zľavu z odmeny za činnosti C2C, súčasne je C2C oprávnený obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie činností C2C vrátane možnosti zneprístupniť Užívateľský účet.

 

7.5.   Pre prípad omeškania zmluvného partnera s platením akejkoľvek čiastky C2C, vzniká C2C nárok na zákonný úrok z omeškania, ak ide o spotrebiteľov a ak ide o podnikateľa na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

7.6. Zmluvný partner je povinný hradiť platby v súlade s pokynmi C2C a v prípade platby bankovým prevodom tiež spoločne s variabilným symbolom platby. V prípade platby bankovým prevodom je platba uhradená ku dňu pripísania na bankový účet C2C. V prípade platby v hotovosti je platba uhradená jej prevzatím C2C.

 

8.   Zasielanie obchodných oznámení

 

8.1. Zmluvný partner, v súlade s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení, súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s činnosťou C2C

na elektronickú adresu zmluvného partnera.

 

8.2.   V prípade, že by sa Zmluvný partner domnieval, že C2C vykonáva zasielanie obchodných oznámení v rozpore so zákonom, môže požiadať C2C o vysvetlenie a ďalej požadovať, aby C2C odstránil takto vzniknutý stav. Ak je žiadosť zmluvného partnera podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, C2C odstráni okamžite chybný stav.

 

9.   Povinnosť mlčanlivosti

 

9.1.   Zmluvný partner si je vedomý toho, že v rámci plnenia zmluvy môže od C2C dostať informácie, ktoré sú považované za dôverné. Za dôverné sa považujú najmä všetky informácie, ktoré sú

alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva C2C, ďalej potom metódy a postupy, na ktorých je založená činnosť C2C, technológie slúžiace na zabezpečovanie činnosti C2C alebo informácie, ktoré nie sú bežne dostupné širšej verejnosti.

 

9.2.   Zmluvný partner sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadne dôverných informácií a ďalej, ak ide o podnikateľa, zaväzuje sa zabezpečiť zachovávanie mlčanlivosti ohľadom dôverných informácií tiež zo strany svojich zamestnancov, pracovníkov, splnomocnencov, štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov, členov dozornej rady, spoločníkov a ďalších osôb, ktoré budú mať k dôverným informáciám prístup.

 

9.3.   Zmluvný partner nesmie, bez písomného súhlasu C2C, dôverné informácie využiť pre seba, tretej osoby alebo prostredníctvom tretích osôb.

 

9.4.   V prípade, že Zmluvný partner poruší povinnosť mlčanlivosti, zaväzuje sa uhradiť C2C zmluvnú pokutu vo výške 50.000, - Kč (alebo tejto sume zodpovedajúcej ekvivalent v EUR), ak ide o spotrebiteľov a ak ide o podnikateľa podľa osobitného predpisu, potom zmluvné pokutu vo výške 500.000, - Kč (alebo tejto sume zodpovedajúcej ekvivalent v EUR). Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo C2C požadovať úhradu škody, ktorá mu vznikla.

 

9.5.  Dohoda o mlčanlivosti platí ešte ďalších päť (5) rokov po ukončení účinnosti zmluvy.

 

10.   Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán.

 

10.1. C2C sa zaväzuje postupovať pri zabezpečovaní činností pre zmluvného partnera s odbornou starostlivosťou a svojím konaním urobí všetky potrebné kroky na vymoženie kompenzáciou pre zmluvného partnera.

 

10.2. Uzatvorením zmluvy medzi C2C a zmluvným partnerom nevzniká Zmluvnému partnerovi akýkoľvek nárok na peňažné či iné plnenie priamo od C2C, ale iba nárok na plnenie, ktoré bude prostredníctvom C2C pre zmluvného partnera vymohli od dlžníka. C2C výslovne uvádza, že nezodpovedá za výsledok a je tiež prípustné, že C2C pre zmluvného partnera od dlžníka žiadne plnenie nevymôže.

 

10.3.  V prípade súdneho sporu k vymoženiu kompenzácie za dlžníkom, zastupuje C2C advokát, s ktorým má C2C uzavretú zmluvu. Zmluvný partner udelí tomuto advokátovi plnú moc na zastupovanie v súdnom spore. Náklady na súdne konanie (vr. Prípadnej náhrady nákladov, priznaných právoplatne protistrane) sú stanovené takto:

 

a) súdny poplatok (v minimálnej výške 1000 Kč) hradený C2C,

 

b) náklady spojené s právnym zastúpením advokátom, vrátane všetkých hotovostných výdajov advokáta (cestovné, strata času, náklady dôkazu, hovorné, preklady atď.) nad sumu 1000 Kč hradí C2C. Náklady do výšky 1000 Kć vrátane, vr. DPH, za jednu zastupovanej osobu, idú na ťarchu zmluvného partnera, a to len v prípade úspešne vyhratého sporu a poukázanie plnenia v prospech zmluvného partnera.

 

c) výnimku tvorí prípad, keď zmluvný partner požaduje začatie súdneho sporu, hoci C2C so súdnym sporom dlžníkom nesúhlasí, a ďalej s výnimkou prípadu, keď zmluvný partner bezdôvodne vydá advokátovi pokyn k spať vzatiu žaloby a zastavenie súdneho vymáhania či po začatí súdneho sporu prijme ponuku mimosúdneho vyrovnania neobsahujúce plnú náhradu nákladov právneho zastúpenia. V takom prípade bude spoluúčasť Zmluvného partnera na nákladoch na právne zastúpenie a postupov vo výške 2500,- Kč vr. DPH za jednu zastupovanú osobu.

 

d)  ak je C2C odporúčané súdne konanie vo výsledku úplne neúspešné, vzniknuté náklady na súdne konanie a vedenie sporu vrátane prípadnej náhrady nákladov, priznaných právoplatne protistrane, nesie C2C.

 

10.4.  Zmluvný partner súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä e-mailom) pri uzatváraní zmluvy. Prípadné náklady vzniknuté zmluvnému partnerovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy, si hradí sám Zmluvný partner. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že ak budú komunikovať prostredníctvom komunikácie na diaľku, rozhodnými sú údaje, ktoré boli uvedené (platné) v čase uzavretia zmluvného vzťahu, kde strana, preukázateľným spôsobom, neoznámila druhej zmluvnej strane zmenu týchto údajov.

 

10.5. Zmluvný partner nesmie najmä Užívateľský účet, programy, podprogramy, užívať spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval inej zmluvnej partnerov C2C či inak neprimerane obmedzoval C2C.

 

10.6. V prípade ukončenia účinnosti zmluvy (z akéhokoľvek dôvodu) môže C2C odstrániť všetky informácie (vrátane dát) zmluvného partnera, ktoré sú umiestnené na serveroch v dispozícii alebo správe C2C.

 

10.7.  C2C nie je vo vzťahu k zmluvnému partnerovi viazaný žiadnymi kódexy správania alebo etickými pravidlami.

 

10.8. C2C je oprávnený používať obchodnú firmu, názov či meno zmluvného partnera pre marketingové, či reklamné účely, a to vo všetkých druhoch propagačných materiálov (bez ohľadu na formu týchto propagačných materiálov alebo formu, ktorou sú oznamované).

 

10.9. Všetky činnosti pre zmluvného partnera môže C2C zabezpečovať aj prostredníctvom tretích osôb.

 

10.10. Zmluvný partner berie na vedomie, že je prísne zakázané akékoľvek užívanie najmä znakov, symbolov, slov alebo textov, ktoré sú zverejnený na www.click2claim.eu. Pre prípad porušenia tohto záväzku sa zmluvný partner zaväzuje C2C zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50.000, - Kč.

 

10.11.  Zmluvný parter prehlasuje, že do zmluvného vzťahu s C2C vstúpil dobrovoľne vedomý si toho, že svoje nároky mohol uplatňovať sám alebo prostredníctvom iných subjektov. C2C tak nezodpovedá za to, že Zmluvný partner s ním vstúpil do zmluvného vzťahu.

 

11.    Ukončení zmluvného vzťahu

 

11.1.    Zmluva zaniká dohodou strán, výpoveďou, odstúpením. Ďalej splnením účelu a podmienok Zmluvy pre obe zmluvné strany, tj. Najmenej poskytnutím plnenia dlžníka a zaplatením odmeny príkazníkovi.

 

Zmluva bez ďalšieho zaniká aj v prípade, že C2C oznámi zmluvnému partnerovi, prostredníctvom e-mailu, že jeho nárok klasifikuje ako nevykonateľný.

 

11.2.   Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v lehote 3 (troch) kalendárnych mesiacov s tým, že výpovedná doba začne plynúť od mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Vo výpovedi musí byť uvedený výpovednej dôvod.

 

11.3.     Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť len v prípade:

 

a)   podstatného porušenie zmluvného záväzku jednej zo zmluvných strán po tom, čo bola na tento nedostatok druhou zmluvnou stranou písomne upozornená a táto ani v primeranom čase neuskutočnila nápravu (za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä: neposkytnutie akejkoľvek súčinnosti zo strany partnera, zadržanie akejkoľvek odmeny alebo provízie partnerom , porušenie mlčanlivosti),

 

b)   zmluvný partner je v omeškaní s úhradou odmeny.

 

c)   Zmluvný partner, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený, v prípade použitia prostriedkov komunikácie na diaľku, od zmluvy odstúpiť v lehote 14-tich dní od prevzatia plnenia (ust. § 1829 Občianskeho zákonníka), čo neplatí v prípade, plnenie (záväzok C2C) bolo splnené pred uplynutím lehoty 14-tich dní (ust. § 1837 obč. zák.). Súčasne spotrebiteľ prehlasuje, že ak splní C2C službu pred uplynutím lehoty 14-tich dní na odstúpenie od zmluvy, nemá spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy (ust. § 1837 písm. a) obč. zák.),

 

11.4.    V prípade, že dôjde k plneniu dlžníka zmluvnému partnerovi v lehote 1 (jedného) roka po ukončení zmluvy zo strany zmluvného partnera, patrí C2C odmena za podmienok a v rozsahu podľa zmluvy alebo VOP; tento prípad neplatí pre odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom podľa ust. § 1837 občianskeho zákonníka.

 

12.    Zodpovednosť C2C za chyby a právo reklamácie

 

12.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti C2C za chyby služieb sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak je Zmluvný partner spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka, riadia sa jeho práva pri podaní reklamácie príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalej zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

12.2.  Zmluvný partner sa zaväzuje využiť na reklamáciu najmä kontaktný formulár, ktorý je k dispozícii na www.click2claim.eu.

 

12.3.   Ak nie je požiadavka Zmluvného partnera uplatnený prostredníctvom kontaktného formulára, je Zmluvný partner oprávnený svoje práva vyplývajúce zo zodpovednosti C2C za chyby uplatniť u C2C písomne na adrese sídla C2C alebo elektronickou poštou. C2C vybaví reklamáciu v prípade všetkých zmluvných partnerov v lehote 30-tich kalendárnych dní a najneskôr posledný deň lehoty zašle Zmluvnému partnerovi stanovisko k podanej reklamácii.

 

Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na doplnenie reklamácie. Zmluvný partner je povinný pri reklamácii poskytnúť C2C všetku súčinnosť. Zmluvný partner, ktorý nie je spotrebiteľom, berie na vedomie, že mu C2C poskytuje nadštandardnú službu, ktorá nevyplýva zo žiadneho právneho predpisu.

12.4.    Zmluvný partner berie na vedomie, že v prípade, keď zmluvný partner reklamuje činnosti C2C, nemá táto reklamácia vplyv na povinnosť zmluvného partnera hradiť odmenu za činnosti C2C.

 

12.5.    Náklady na uplatnenie reklamácie nesie Zmluvný partner, ak nebude táto uznaná za oprávnenú.

 

13.     Sankcie a zmluvné pokuty

 

13.1.  V prípade omeškania zmluvného partnera s platením akejkoľvek platby súvisiace s činnosťou C2C, je C2C oprávnený prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služieb, vrátane možnosti zneprístupniť alebo zrušiť Užívateľský účet Zmluvného partnera.

 

13.2. Akákoľvek zmluvná pokuta podľa Zmluvy, VOP, je splatná na písomnú výzvu C2C. Zmluvný partner je povinný zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom a v lehote uvedenej v písomnej výzve.

 

14.    Ochrana osobných údajov

 

Politika ochrany súkromia je predmetom samostatného dokumentu, ktorý nájdete tu. https://www.click2claim.sk/politika-ochrany-sukromia

 

15.    Spoločné a záverečné ustanovenia

 

15.1.   Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že ak bude medzi zmluvnými stranami dochádzať ku komunikácii prostredníctvom siete internet (e-mailom), nevyžaduje sa pre platnosť právneho rokovania pripojenia elektronického podpisu (certifikátu) podľa osobitného predpisu, ani doručovanie do dátovej schránky podľa osobitného právneho predpisu.

 

15.2.  Všetka korešpondencia medzi C2C a zmluvným partnerom musí byť druhej zmluvnej strane doručená elektronickou poštou alebo doporučene držiteľom poštovej licencie.

 

15.3.   Znenie VOP je C2C oprávnený meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

 

15.4.    Platné znenie VOP vrátane text pôvodných VOP s určením doby platnosti, bude vždy zverejnené na www.click2claim.eu.

 

15.5.  Tieto VOP, zmluvy a právne vzťahy s ňou súvisiace sa riadia právom Českej republiky. Rozhodným jazykom je jazyk český.

 

15.6. Všetky spory vznikajúce z VOP, zmluvy a právne vzťahy s nimi súvisiace, budú rozhodované s konečnou platnosťou na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky podľa jeho Poriadku a Pravidiel tromi rozhodcami. Rokovacím jazykom bude výlučne jazyk český. Sídlo rozhodcovského súdu je v hl.m. Praha.

 

O pravidlách, rádoch a ďalších podrobnostiach rokovaní pred rozhodcovským súdom možno nájsť na www.soud.cz.

 

15.7. Zmluvný partner nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu C2C oprávnený práva a povinnosti zo zmluvy postúpiť na tretiu osobu.

 

15.8.   Ak sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

15.9.    Tieto VOP sú platné a účinné od 1.10.2020 a plne nahrádzajú obchodné podmienky, ktoré boli účinné od 2.12.2015.

 

Click2Claim, s.r.o.

 

Ing. František Herynk, konateľ spoločnosti

 

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!