Problematika emisií spojená s leteckou prevádzkou

Problematika emisií spojená s leteckou prevádzkou

Ako sme Vám už sľúbili v predchádzajúcom článku, druhá časť súvisiaca so životným prostredím je venovaná problematike produkcie emisií v leteckej doprave.

Aj cez to, že sa môže zdať, že letecká doprava najviac znečisťuje životné prostredie a silno tak prispieva k globálnemu otepľovaniu, opak je pravdou. Najväčším znečisťovateľom životného prostredia sú automobily, teda cestná doprava. Podiel leteckej dopravy na svetových emisiách oxidu uhličitého sú 2%, do roku 2050 sa predpokladá, že tento podiel vzrastie na 3%.

Napriek tomu, že podiel leteckej dopravy na svetových emisiách nie je tak veľký, Európska únia zaviedla opatrenia na zmiernenie klimatických vplyvov z leteckej dopravy na životné prostredie. Akékoľvek vyprodukované emisie zo všetkých vnútroštátnych i medzinárodných letov, ktoré odlietajú z európskeho letiska a pristávajú na letiskách v EÚ, sú od roku 2012 zahrnuté do systému EÚ ETS.

EU ETS (Emission Trading Scheme) je systém obchodovania s emisnými kvótami. Leteckí dopravcovia musia teda okrem údajov o počtoch letov, nalietaných kilometrov a spotrebe paliva, viesť aj údaje o vyprodukovaných emisiách oxidu uhličitého.

EU ETS vydáva emisné povolenky každému leteckému dopravcovi. Ak sa niektorému leteckému dopravcovi podarí vypustiť menej emisií oxidu uhličitého, než na ktoré má emisné kvóty, môže zvyšné kvóty predať alebo si ich nechať na nasledujúce obdobie. EU ETS vlastne spoplatňuje každú tonu vypustených emisií oxidu uhličitého a jedna povolenka znamená právo vypustiť do ovzdušia jednu tonu emisií.

Leteckí dopravcovia, letiská i organizácie sa snažia vymýšľať rôzne programy a postupy na zníženie emisií oxidu uhličitého. Leteckí dopravcovia používajú modernejšie lietadla s efektívnejšími motormi. Letiská sa zapájajú do programov organizácií, ktoré majú za cieľ znižovanie emisií. Jedným z významných programu je program Airport Carbon Accrediation (ACA). Letiská zapojené do tohto programu sa snažia redukovať emisie z leteckej prevádzky na minimum. Do tohto programu je zapojených viac ako 240 letísk.

 

Žiadosť o kompenzáciu on-line

Kompenzácie za zrušenie a meškanie letu!